Chương trình làm việc ngày thứ 3, Hội nghị Trung ương 3 khoá XIII

Hình ảnh Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Ảnh Nhật Bắc.
Hình ảnh Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Ảnh Nhật Bắc.
Hình ảnh Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Ảnh Nhật Bắc.
Lên top