Chuẩn bị Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX năm 2020

Đại biểu được tuyên dương tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ VIII, năm 2015. Ảnh: XUÂN TÙNG - LƯU TRINH
Đại biểu được tuyên dương tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ VIII, năm 2015. Ảnh: XUÂN TÙNG - LƯU TRINH
Đại biểu được tuyên dương tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ VIII, năm 2015. Ảnh: XUÂN TÙNG - LƯU TRINH
Lên top