Chữ tượng hình, tượng thanh và chuyện dạy chữ Hán ở bậc phổ thông