Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thăm các em nhỏ làng SOS trước thêm năm mới