Chủ tịch tỉnh Quảng Trị chỉ đạo xử lý nghiêm vụ lạm thu tại Hướng Hoá

Chủ tịch tỉnh Quảng Trị chỉ đạo xử lý nghiêm vụ lạm thu tại Hướng Hoá