Chủ tịch Quốc hội: Nơi nào chưa làm tốt chống tham nhũng, phải chỉ ra