Chủ tịch Nước Trần Đại Quang: “Học để làm việc, làm người”