Chủ tịch nước căn dặn thanh niên: “Trung thực - Trách nhiệm - Nghị lực - Cống hiến”