Chủ tịch Nước bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Italia