Chủ tịch Nguyễn Đức Chung xem hát cải lương trên phố đi bộ