Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung xem hát cải lương trên phố đi bộ