Chủ tịch Hà Nội: Ngày 20.8 sẽ quyết định giờ giới nghiêm