Chủ tịch Hà Nội khẳng định không kiến nghị hạ cốt đê sông Hồng