Chủ tịch Hà Nội gửi công điện hỏa tốc yêu cầu kiểm tra quản lý các hồ nước trong thành phố