Chủ nhiệm Ủy ban Ngân sách Quốc hội: Thu phí hay thu giá vẫn phải đảm bảo nguyên tắc là đúng thẩm quyền

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội Nguyễn Đức Hải, thu phí hay thu giá vẫn phải đảm bảo nguyên tắc là đúng thẩm quyền.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội Nguyễn Đức Hải, thu phí hay thu giá vẫn phải đảm bảo nguyên tắc là đúng thẩm quyền.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội Nguyễn Đức Hải, thu phí hay thu giá vẫn phải đảm bảo nguyên tắc là đúng thẩm quyền.
Lên top