Chống tham nhũng không chỉ dùng mỗi “con dao”...

Theo ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, chống tham nhũng không thể chỉ dùng duy nhất "con dao" là Luật Phòng chống tham nhũng.
Theo ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, chống tham nhũng không thể chỉ dùng duy nhất "con dao" là Luật Phòng chống tham nhũng.
Theo ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, chống tham nhũng không thể chỉ dùng duy nhất "con dao" là Luật Phòng chống tham nhũng.