Chính phủ ra nghị quyết không bổ nhiệm những người có quan hệ gia đình cùng làm việc