Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 25.1.2021 đến ngày 1.2.2021, tại Thủ đô Hà Nội. Ảnh: TTBC
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 25.1.2021 đến ngày 1.2.2021, tại Thủ đô Hà Nội. Ảnh: TTBC
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 25.1.2021 đến ngày 1.2.2021, tại Thủ đô Hà Nội. Ảnh: TTBC
Lên top