Chính phủ ban hành chính sách phát triển nông nghiệp hữu cơ

Sản xuất rau hữu cơ tại một công ty. Ảnh: Báo Hòa Bình.
Sản xuất rau hữu cơ tại một công ty. Ảnh: Báo Hòa Bình.