CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN:

Chỉ hỗ trợ kinh phí cho hội khi làm nhiệm vụ Nhà nước giao