Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cháy tại Cty Vedan, không gây thiệt hại về người