Cháy lớn tại khu lán trọ, nhiều công nhân vác đồ bỏ chạy