Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chặt hạ, dịch chuyển 109 cây xà cừ ven hồ Thủ Lệ để làm đường đường sắt