“CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ” VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH ẤM ÁP NỤ CƯỜI