Gia Lai:

Chấn chỉnh cán bộ bỏ nhiệm sở... chơi tết