Cặp song sinh dính nhau phần mông sẽ được tách rời sau 3 tháng