Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cấp phép hoạt động bảo tàng trong “Chùa ve chai”