Ban Kinh tế Trung ương:

Cần tìm ra động lực mới cho tăng trưởng kinh tế

đức thành |

Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị “Tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020” của Ban Kinh tế Trung ương diễn ra sáng 17.1. 

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư; Nguyễn Văn Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Kinh tế T.Ư; Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư; Nguyễn Thiện Nhân - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TPHCM...

4 kết quả nổi bật của Ban Kinh tế T.Ư

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá qua chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển với nhiều thay đổi theo yêu cầu của thực tiễn,  Ban Kinh tế T.Ư luôn phát huy bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo; nghiên cứu, đề xuất nhiều chủ trương chính sách giúp Trung ương Đảng ta lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt Ban Kinh tế T.Ư đã luôn bám sát thực tiễn, tư duy nhạy bén, sáng tạo để tham mưu, đề xuất với Trung ương đường lối đổi mới toàn diện, nhất là đổi mới về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế đóng góp nhiều công sức, trí tuệ đưa đất nước phát triển.

Nhất trí với báo cáo của Ban Kinh tế T.Ư, Thủ tướng cũng đồng thời nhấn mạnh 04 thành tích nổi bật cụ thể:

Thứ nhất, Ban đã thực hiện tốt được vai trò của cơ quan nghiên cứu, tham mưu cấp chiến lược, đề xuất trình Bộ Chính trị ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn, quan trọng về KTXH; Thứ hai, công tác phối hợp, hợp tác thời gian qua có sự thống nhất cao giữa Chính phủ và Ban Kinh tế T.Ư, từ nhận thức đến hành động, từ chủ trương đến thực tiễn, từ Nghị quyết của Đảng đến Nghị quyết của Chính phủ, không có hiện tượng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, nhưng vẫn phân định rạch ròi chức năng nhiệm vụ giữa Ban Đảng và Chính phủ trong điều hành nhà nước.

Thứ ba, Ban đã thực hiện tốt công tác thẩm định, tham gia ý kiến với số lượng tới 117 ý kiến thẩm định, đóng góp ý kiến đối với nhiều báo cáo, dự án và đề án, văn bản quy phạm pháp luật trình Bộ Chính trị, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư có cơ sở xem xét trước khi ban hành những Nghị quyết liên quan đến vấn đề kinh tế - xã hội của đất nước.

Thứ tư, Ban Kinh tế T.Ư đã chủ động, tích cực hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng; kịp thời nắm bắt phát hiện và đề xuất biện pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng cho rằng Ban Kinh tế T.Ư đã chủ động, tích cực tham gia quá trình xây dựng các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong cả hai Tiểu ban Văn kiện và Kinh tế - xã hội. Trong năm 2019, Ban Kinh tế T.Ư đã tích cực triển khai Quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Ban, phối hợp tổ chức các sự kiện lớn tầm cỡ quốc gia và quốc tế; nhiều sự kiện đã trở thành nơi quy tụ, gặp gỡ, trao đổi, thảo luận, đối thoại của các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín, các nhà quản lý, hoạch định chính sách, doanh nhân trong và ngoài nước về hoàn thiện các cơ chế, chính sách, định hướng chiến lược phát triển; tham gia nhiều hoạt động đối ngoại và hợp tác nghiên cứu kinh tế quốc tế.

Thủ tướng đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực của toàn thể lãnh đạo, công chức, người lao động Ban Kinh tế T.Ư.

Sau 7 năm tái lập, đặc biệt năm 2019, hoạt động của Ban Kinh tế T.Ư đã ngày càng toàn diện; đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. “Cá nhân tôi đánh giá cao sự chủ động phối hợp, trách nhiệm của đồng chí Trưởng Ban Nguyễn Văn Bình. Việc thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin kịp thời, giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, nhất là những khó khăn, vướng mắc, góp phần thúc đẩy phát triển KTXH nhanh, bền vững trong thời gian qua” – Thủ tướng nhận định.

10 nhiệm vụ trọng tâm

Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của Ban Kinh tế T.Ư là cực kỳ quan trọng; là cơ quan tham mưu chiến lược về KTXH của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Từ đó Thủ tướng đề nghị Ban Kinh tế T.Ư phải tiếp tục nhân rộng, phát huy, đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục hoạt động toàn diện hơn, chất lượng cao hơn, với tinh thần tích cực, chủ động, quyết liệt, sáng tạo hơn nữa, không chỉ chờ giao việc mới làm, mà phải chủ động đề xuất, tham mưu; không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Với tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu Ban Kinh tế T.Ư phải thực hiện tốt 10 nội dung cụ thể, đó là: Phát triển dất nước thông qua việc thực hiện các đề xuất, kiến nghị của Ban thành Nghị quyết của Trung ương, của Bộ chính trị, chỉ thị của Ban bí thư, những đề xuất xây dựng các hương trình chiến lược, các đề án cũng như góp ý vào những văn bản quy phạm pháp luật hướng đến mục tiêu chất lượng cao hơn, mang tầm chiến lược khác với thực tiễn cuộc sống, yêu cầu thực tiễn trong thời đại cộng nghệ.

Thứ hai, tiếp tục nghiên cứu đề xuất các vấn đề mang tầm chiến lược đất nước. Thứ 3, nghiên cứu đường lối phát triển kinh tế biển như thế nào để tạo động lực, tiềm năng kinh tế biển rất lớn như nước ta. Thứ tư, phải làm sao tận dụng được cơ cấu doanh thu vào cho phát triển.

Thứ năm, tìm ra cơ chế đột phá để thúc đẩy kinh tế vùng làm cho các vùng kinh tế không bị cát cứ như thời gian qua. Thứ sáu, những phương thức tận dụng cơ hội cách mạng công nghiệp 4.0, nền kinh tế số làm sao để cuộc cách mạng này lan tỏa, rộng khắp, mạnh mẽ.

Thứ bảy, xây dựng mô hình phù hợp chúng ta có thể áp dụng để tìm ra động lực mới cho tăng trưởng kinh tế của nước ta. Thứ tám, cần tiếp tục được nghiên cứu, tìm lời giải tốt hơn cho sự phát triển của đất nước. Đặc biệt các vấn đề về tích tụ ruộng đất, sử dụng đất đai. Thứ chín, quản lý đô thị thông minh, vấn đề quy hoạch đô thị cần có tầm nhìn và sự quản lý tốt hơn.

Thứ mười, định vị Việt Nam như thế nào trong quan hệ phức tạp của bối cảnh kinh tế - chính trị thế giới hiện nay. Bởi vì chiến lược phát triển kinh tế không thể tách rời vấn đề an ninh quốc phòng, chính sách đối ngoại, quan hệ đa phương.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình cho rằng: Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ có ý nghĩa chiến lược sâu sắc, nhưng đồng thời cũng là các vấn đề hết sức thời sự, cấp thiết. Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình khẳng định sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

đức thành
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường trong tương lai gần

VƯƠNG TRẦN |

Tại cuộc gặp mặt Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và hội quần chúng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: "Chúng ta phải phấn đấu cùng xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường trong tương lai gần".

Thủ tướng chủ trì phiên họp của Tiểu ban Kinh tế - xã hội

T.Vương |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế -Xã hội chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII chủ trì phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Tiểu ban vào ngày 16.1

Nâng cao vai trò của Việt Nam trong đóng góp vào những vấn đề toàn cầu

HÀ LIÊN (ghi) |

Trả lời phỏng vấn báo giới ngày 14.1, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhận định, bên cạnh những thách thức, việc Việt Nam tham gia Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 là cơ hội của Việt Nam, thể hiện vai trò trách nhiệm và vấn đề Việt Nam có thể đóng góp được.

Chứng khoán: Nhiều tín hiệu tích cực, nhịp hồi có thể lên vùng 1.000 điểm

LÂM ANH |

Thị trường chứng khoán vừa trải qua 1 tuần giao dịch giằng co, rung lắc khi chỉ số chính dao động trong biên độ lớn. VN-Index giảm điểm liên tiếp 3 phiên đầu tuần. Trong phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số có sự hồi phục mạnh mẽ, bật tăng tốt.

Cá độ bóng đá mùa World Cup: Vì sao hoạt động ngày càng nở rộ?

NHÓM PV |

Thời gian qua, Bộ Công an cho biết đã liên tiếp triệt phá nhiều đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng. Điều này cho thấy tội phạm cá độ trên không gian mạng có xu hướng diễn biến phức tạp, nhất là thời điểm World Cup 2022 diễn ra.

Vụ án địa ốc Alibaba: Sắp xét xử Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm

Anh Tú |

TPHCM - Theo dự kiến, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba vào lúc 8h ngày 8.12 và kết thúc ngày 6.1.2023.

Ngọn lửa cuồn cuộn nuốt trọn xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Tô Thế (Nguồn: Khánh Lê) |

Xe khách đang di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng Hà Nội - Ninh Bình thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Chiếc xe sau đó bị thiêu rụi, trơ khung. Theo thông tin ban đầu, thời điểm cháy trên xe có 10 người.

Sinh viên ngán ngẩm vì chiêu trò lừa đảo tìm việc nhẹ lương cao

Hà Ny – Tuệ Nhi |

Nhiều sinh viên lên thành phố học tập đều muốn tìm việc làm thêm để có thu nhập trang trải cuộc sống, giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ. Cũng từ đây, không ít chiêu trò lừa đảo được giăng ra để bẫy những cô cậu sinh viên nhẹ dạ cả tin.

Xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường trong tương lai gần

VƯƠNG TRẦN |

Tại cuộc gặp mặt Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và hội quần chúng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: "Chúng ta phải phấn đấu cùng xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường trong tương lai gần".

Thủ tướng chủ trì phiên họp của Tiểu ban Kinh tế - xã hội

T.Vương |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế -Xã hội chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII chủ trì phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Tiểu ban vào ngày 16.1

Nâng cao vai trò của Việt Nam trong đóng góp vào những vấn đề toàn cầu

HÀ LIÊN (ghi) |

Trả lời phỏng vấn báo giới ngày 14.1, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhận định, bên cạnh những thách thức, việc Việt Nam tham gia Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 là cơ hội của Việt Nam, thể hiện vai trò trách nhiệm và vấn đề Việt Nam có thể đóng góp được.