Cần ràng buộc pháp lý với cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài

Theo ĐBQH Đinh Thị Phương Lan, cần có quy định ràng buộc về mặt pháp lý đối với các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài.
Theo ĐBQH Đinh Thị Phương Lan, cần có quy định ràng buộc về mặt pháp lý đối với các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài.
Theo ĐBQH Đinh Thị Phương Lan, cần có quy định ràng buộc về mặt pháp lý đối với các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài.