Cần rà soát bằng cấp của tất cả cán bộ có chức quyền

Ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (trái) và ông Lưu Bình Nhưỡng - Ủy viên thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội.
Ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (trái) và ông Lưu Bình Nhưỡng - Ủy viên thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội.
Ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (trái) và ông Lưu Bình Nhưỡng - Ủy viên thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội.
Lên top