Cần quy trách nhiệm người quản lý nợ công cho phép sử dụng tiền vay mà không hiệu quả

Đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng cần quy trách nhiệm cụ thể đối với người quản lý nợ công trong việc cho sử dụng vốn vay mà không hiệu quả. Ảnh: QH
Đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng cần quy trách nhiệm cụ thể đối với người quản lý nợ công trong việc cho sử dụng vốn vay mà không hiệu quả. Ảnh: QH
Đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng cần quy trách nhiệm cụ thể đối với người quản lý nợ công trong việc cho sử dụng vốn vay mà không hiệu quả. Ảnh: QH
Lên top