Cần phương án xử lý, thậm chí cho phá sản các nhà máy nghìn tỉ đắp chiếu