VỤ VINASTAS CÔNG BỐ NƯỚC MẮM CÓ HÀM LƯỢNG THẠCH TÍN VƯỢT NGƯỠNG CHO PHÉP:

Cần minh bạch thông tin để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp