Cần có chính sách ưu tiên giường bệnh, khám bệnh cho người cao tuổi

Tại hội nghị, nhiều tham luận thu hút sự quan tâm của các đại biểu
Tại hội nghị, nhiều tham luận thu hút sự quan tâm của các đại biểu
Tại hội nghị, nhiều tham luận thu hút sự quan tâm của các đại biểu