DI DỜI 26.000 HỘ DÂN SỐNG TRÊN KÊNH, RẠCH TẠI TPHCM:

Cần cơ chế khuyến khích nhà đầu tư