Cán bộ, công chức có thể mất việc nếu vi phạm 2 lần về việc uống rượu