Các chuyên gia ghép tạng khẳng định mổ lấy nội tạng không hề đơn giản