Cả vườn cam bị cạo nhẵn gốc, người dân hoảng hốt lo thiệt hại nặng