Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

BỎ CÁC QUY ĐỊNH CÓ LỢI CHO LAO ĐỘNG NỮ:

Bước thụt lùi của luật!