Buộc thôi việc, giáng chức 4 cán bộ Sở Xây dựng Hà Nội