Bồi thường thiệt hại sự cố Formosa cho nhiều đối tượng gián tiếp bị ảnh hưởng