Bộ Y tế: Nhiều loại cá biển tầng nổi, cá nuôi đầm ở miền Trung có thể ăn được