Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bộ Y tế: Các bệnh viện không thể “thích” lên hạng hay xuống hạng nào cũng được