Bộ Xây dựng đứng chót về việc ứng dụng công nghệ thông tin

Hội thảo Công bố kết quả đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 và phổ biến bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số.
Hội thảo Công bố kết quả đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 và phổ biến bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số.
Hội thảo Công bố kết quả đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 và phổ biến bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số.
Lên top