Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trực tiếp giải quyết khiếu nại