Bộ trưởng Bộ Y tế: Đưa bác sĩ trẻ, tốt nghiệp loại giỏi về các huyện nghèo

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đưa ra nhiều giải pháp để giảm sự chênh lệch về chất lượng dịch vụ y tế giữa nông thôn và thành thị.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đưa ra nhiều giải pháp để giảm sự chênh lệch về chất lượng dịch vụ y tế giữa nông thôn và thành thị.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đưa ra nhiều giải pháp để giảm sự chênh lệch về chất lượng dịch vụ y tế giữa nông thôn và thành thị.
Lên top