CHỦ TRƯƠNG KHOÁN XE CÔNG:

Bộ Tài chính đi đầu, các bộ khác ở đâu?