Bổ sung quy định về giải quyết khiếu nại

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Q.H
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Q.H
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Q.H
Lên top