Bổ nhiệm chức danh thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an

Thượng tướng Bùi Văn Nam và Thượng tướng Lê Quý Vương
Thượng tướng Bùi Văn Nam và Thượng tướng Lê Quý Vương
Thượng tướng Bùi Văn Nam và Thượng tướng Lê Quý Vương