Bổ nhiệm chức danh đối với Trung tướng Nguyễn Văn Sơn

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn