Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị tiếp tục thu giá nhiều dự án BOT “đặt nhầm chỗ”

Bộ GTVT cho rằng cần tiếp tục cho thu giá tại vị trí hiện nay của trạm Tào Xuyên do việc di chuyển trạm vào tuyến tránh không khả thi về phương án tài chính .
Bộ GTVT cho rằng cần tiếp tục cho thu giá tại vị trí hiện nay của trạm Tào Xuyên do việc di chuyển trạm vào tuyến tránh không khả thi về phương án tài chính .
Bộ GTVT cho rằng cần tiếp tục cho thu giá tại vị trí hiện nay của trạm Tào Xuyên do việc di chuyển trạm vào tuyến tránh không khả thi về phương án tài chính .
Lên top